ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ: ການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນ

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/12 Steps
Module Content
0% Complete 0/8 Steps

ທ່ານເປັນຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ຫຼື ຜູ້ຕັດສິນບັນຫາໃນຊຸມຊົນ ຫຼື ປະເທດຂອງທ່ານ ບໍ? 

ວຽກງານຂອງທ່ານໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ການສຶກສາ ການປົກປ້ອງເດັກ ກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມພຽງພ ຂອງສະບຽງອາຫານ ນໍ້າ ສຸຂະອານາໄມ ສຸຂະພິບານ ການຮັບມືກັບສະພາບສຸກເສີນ ຫຼື ບາງຂົງເຂດອື່ນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັ ກັບການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນບໍ? 

ກາລະໂອກາດທີ່ວຽກງານຂອງທ່ານຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຊ່ວງເວລາທີ່ສໍາຄັນ ຂອງການພັດທະນາຂອງເດັກຕັ້ງແຕ່ເກີ ມາຈົນເຖິງອາຍຸແປດປີ. 

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເອົາເນື້ອໃນຈາກກອບການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດຂອງການພັດທະນາຂອ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດ ເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງການລົງທຶນໃນກາ ພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ລວມທັງຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເສດຖະກິດ. 

ກອງປະຊຸມສື່ມວນຊົນ ປະກອບມີວີດີໂອ ສີ່ໂມດູນ, ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານອອນລາຍ ຫຼື ກອ ປະຊຸມຊຶ່ງໜ້າ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນການປະຕິບັດໃນສະພາບການຂອງທ່ານ. 

ສ່ວນວິດີໂອຂອງກອງປະຊຸມໃຊ້ເວລາຮຽນຮູ້ປະມານ 1.5 ຊົ່ວໂມງ ລວມທັງກິດຈະກໍາໃນການບັນທຶກປະສົບການຮຽນຮູ້ (Reflection Journal). 

Only learners registered in the course can download the resources.development partners

Related Resources

Send this to a friend