ការអភិវឌ្ឍកុមារតូច៖ ការវិនិយោគដ៏សំខាន

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/12 Steps
Module Content
0% Complete 0/8 Steps

តើអ្នកជាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ ឬជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ ឬប្រទេសរបស់អ្នកមែនទេ? 

តើការងាររបស់អ្នកនៅក្នុងវិស័យសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភ ការអប់រំ ការការពារកុមារ កសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀង ទឹកស្អាតនិងអនាម័យ ការត្រៀមលក្ខណៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬផ្នែកផ្សេងទៀត មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍកុមារតូចដែរឬទេ?

អ្វីដែលអាចកើតមានគឺ ថាការងាររបស់អ្នកទាក់ទងនឹងរយៈពេលដ៏សំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ ចាប់ពីពេលបង្កកំណើត ដល់អាយុប្រាំបីឆ្នាំ។ 

សិក្ខាសាលានេះលើកយកខ្លឹមសារពីក្របខណ្ឌនៃកាថែទាំទំនុកបម្រុង វិទ្យាសាស្ត្រស្ដីពី ការអភិវឌ្ឍកុមារតូច និងខ្សែភាពយន្ដស្ដីពី ការចាប់ផ្តើមនៃជីវិត ដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកចូលរួម អំពីមូលហេតុដែលបញ្ជាក់ថា ការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍកុមារតូចមានសារៈសំខាន់ រួមទាំងភស្តុតាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។

សិក្ខាសាលាបែបពហុមេឌៀនេះ មានវីដេអូចំនួនបួនម៉ូឌុល អមដោយឱកាសដើម្បីចូលរួមសិក្ខាសាលាតា ប្រព័ន្ធអនឡាញផ្សាយ ផ្ទាល់ ឬសិក្ខាសាលាដោយផ្ទាល់ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការធ្វើផែនការសកម្មភាពនៅក្នុ បរិបទរបស់អ្នក។

ផ្នែកវីដេអូនៃសិក្ខាសាលាគឺប្រហែល 1.5 ម៉ោងនៃការរៀនសូត្រ រួមទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិឆ្លុ បញ្ចាំង។ 

Only learners registered in the course can download the resources.development partners

Related Resources

Send this to a friend