One Man Can Campaign – Xhosa

One Man Can Campaign – Xhosa

I One Man Can Action Kit iphuhliswe ngabakwa Sonke Gender Justice Network ngenkxaso ye ofisi yoMphathiswa wePhondo laseNtshona Koloni. Kuye kwabanjiswana nalamaqumrhu alandelayo: iDirectorate Social Dialogues and Human Rights; uMnyango weZindlu wePhondo laseNtshona...