One Man Can Action Kit – Zulu

Description

Lomkhankaso ugqugquzela ukthi sonke sinendima okufanele siyidlale ekwenzeni izwe lethu libe ngelinokuthula nobulungiswa. Ngakolunye uhlangothi lomkhankaso ugqugquzela abantu besilisa ukthi basebenzisane bebodwa kanye nabantu besifazane ekusunguleni umkhankaso ozolwela ubulungiswa, amalungelo kanye nokuguqula izwe libe ngelinokuthula.

Izinhlangano Ezibambe Iqhaza Kulomkhankaso

Lomkhankaso usungulwe yinhlangano eyaziwa ngokuthi yiSonke Gender Justice Network ngokuxhaswa yihhovisi likaNdunankulu wase Ntshonalanga Kapa, ehhovisini le Social Dialog and Human Rights, uMnyango wezeZindlu kanye noHulumeni Basekhaya khona eNtshonalanga Kapa, UNICEF, South African Development Fund kanye ne International Organization on Migration.

development partners

Related Resources

Send this to a friend