ការអភិវឌ្ឍកុមារតូច៖ ការវិនិយោគដ៏សំខាន

ការអភិវឌ្ឍកុមារតូច៖ ការវិនិយោគដ៏សំខាន

តើអ្នកជាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ ឬជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ ឬប្រទេសរបស់អ្នកមែនទេ?  តើការងាររបស់អ្នកនៅក្នុងវិស័យសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភ ការអប់រំ ការការពារកុមារ កសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀង ទឹកស្អាតនិងអនាម័យ ការត្រៀមលក្ខណៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬផ្នែកផ្សេងទៀត...