ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ: ການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນ

ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ: ການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນ

ທ່ານເປັນຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ຫຼື ຜູ້ຕັດສິນບັນຫາໃນຊຸມຊົນ ຫຼື ປະເທດຂອງທ່ານ ບໍ?  ວຽກງານຂອງທ່ານໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ການສຶກສາ ການປົກປ້ອງເດັກ ກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມພຽງພ ຂອງສະບຽງອາຫານ ນໍ້າ ສຸຂະອານາໄມ ສຸຂະພິບານ ການຮັບມືກັບສະພາບສຸກເສີນ ຫຼື ບາງຂົງເຂດອື່ນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັ...